Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Rietavo MVVG vietos plėtros strategijos projektų apžvalga, 2 dalis

Toliau supažindiname su Rietavo MVVG vietos plėtros strategijos projektais. Primename, kad Rietavo vietos plėtros strategija buvo įgyvendinama 2017 – 2023 metais. Per šį laikotarpį įgyvendinta 18 projektų, kurių bendra vertė 425625 eurai.  Buvo planuota, kad projektų veiklose dalyvaus 423 dalyviai iš Rietavo miesto. Šis rodiklis gerokai viršytas, šiai dienai žinoma, kad projektų veiklose dalyvavo 638 dalyviai. Šis skaičius gali dar keistis, bet tikrai nemažės. Taigi, toliau pristatome visus įgyvendintus projektus ir gerąsias projektų patirtis. 

Projektas “Sėkmės komanda” 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002 

Projekto vykdytojas Rietavo moterų užimtumo centras 

Rietavo vietos plėtros strategijos 1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą, 1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste, 1.1.2. Veiksmas: Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą 

Rietavo moterų užimtumo centras įgyvendino projektą “Sėkmės komanda”, į veiklas įtraukė 19 ekonomiškai neaktyvių ir/ar pašalpas gaunančių moterų bei jų šeimos narių bei jauno verslo atstovių, savininkių. Projektas padėjo penkiolikai moterų įsitraukti į darbo rinką. Projekto metu vyko siuvimo ir pardavimų mokymai, verslo konsultacijos jaunoms verslininkėms, buvo suburta Sėkmės komanda, veikianti savitarpio pagalbos principu- moterys dalyvavo mentorystės schemose pagal “Sėkmės komandų” ir “Mastermind” metodiką, kuri supurtė dalyvių vidines jėgas ir leido dalyvėms pastebėti, kokios jos yra puikios ir drąsios, kaip jos yra stiprios vienybėje, galinčios burti savo komandas ir būti vienijančiomis dideliems darbams ir pokyčiams. Projekto dalyvės ypač palankiai įvertino dalyvavimą Sėkmės komandos veiklose: “Gavau impulsų neaptingti ir neatidėlioti darbų, o kolegės davė netikėtų patarimų kaip geriau vystyti savo verslą”; “Supratau, kad galiu paprašyti pagalbos”. Sėkmės komanda veikia ir projektui pasibaigus, moterys renkasi į susirinkimus, keičiasi savo žiniomis, profesine patirtimi ir taip padeda viena kitai ugdyti verslumo įgūdžius, o taip pat teikia viena kitai paslaugas, susijusias su šeimos ir vaikų priežiūra. 

Projekto metu įsigytas unikalus krovininis dviratis ir siuvimo mašinos tarnauja kaip verslo įrankiai ir yra naudojami projekto dalyviu ir asociacijos narių. 

Projektas “Tapatumo link” 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186 

Projekto vykdytojas Rietavo savivaldybės kultūros centras 

Rietavo vietos plėtros strategijos 1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą, 1.2. Uždavinys: Suteikti Rietavo miesto gyventojams įsidarbinimui reikalingą informaciją bei kompetenciją, 1.2.1 Veiksmas: Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą 

Projekto tikslas – suteikti darbingo amžiaus ir ekonomiškai neaktyviems gyventojams naujų profesinių įgūdžių didinant gyventojų įsidarbinimo galimybes per darbo rinkoje paklausių profesinių įgūdžių įgijimą. 

Projekto veiklų įgyvendinimas prasidėjo nuo 6 savanorių atrankos ir jiems skirtų mokymų, kurių metu savanoriai susipažino su savanoriškos veiklos principais, komandos formavimu, lyderyste, laiko planavimu, komunikacija. Vėliau mokymai buvo organizuoti projekto dalyviams, jų metu jie gilinosi į asmeninės motyvacijos klausimus, atliko profesinio orientavimo testus, mokėsi planuoti ir formuluoti savo profesinius tikslus, dalinosi savo turimais įgūdžiais bei efektyvia bendradarbiavimo patirtimi.  

Projekto įgyvendinimo metu suformuotame kūrybiniame ceche dalyviai mokėsi grafinio dizaino dirbdami su „Corel“ programa, vėliau ploteriu išpjaustę savo sukurtus logotipus, paveikslėlius karšto preso pagalba spaudė ant marškinėlių, maišelių ar kitų priemonių,  taip suteikdami jiems originalumą bei tam tikrą žinią aplinkai.  Spaudai buvo gaminami ne tik ant medžiagos, bet ir ant keramikinių puodelių. Taip pat dalyviai galėjo pabandyti spausdinti savo sukurtas detales 3D printeriu. Tam tikslui buvo mokomasi dirbti su „Fusion 360“  programine įranga. Dalyviai taip pat galėjo filmuoti ir montuoti vaizdo reportažus, reklamas.  

Patalpos kūrybinėms dirbtuvėms buvo nuomojamos iš Rietavo parapijos. Praktinius užsiėmimus vedė profesionalus dizaineris Tomas Danilevičius. 

Projekto informacijos sklaidos renginyje vyko projekto metu įgyvendintų veiklų pristatymai, dalyviai buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves, kurių metu patys sau kūrė maišelių dekoracijas ir pasinaudodami karštu presu jas atspaudė.  

Rietavo kultūros centro darbuotojai dėkoja savanoriams-kolegoms už projektui skirtą savo dėmesį ir laiką, projekto dalyviams – už drąsą ir kūrybiškumą, dizaineriui ir mokytojui Tomui Danilevičiui – už nuoširdžius ir projekto dalyvius palaikančius užsiėmimus, taip pat Rietavo miesto vietos veiklos grupės administracijai – už konsultacijas bei ESFA‘ai – už skirtą finansavimą ir bendradarbiavimą. 

Projektas “Spektras” 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512 

Projekto vykdytojas Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras 

Rietavo vietos plėtros strategijos 1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą, 1.2. Uždavinys: Suteikti Rietavo miesto gyventojams įsidarbinimui reikalingą informaciją bei kompetenciją, 1.2.1 Veiksmas: Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą 

Tikslinė projekto grupė – 18 darbingo amžiaus bedarbių ir ekonomiškai neaktyvaus ar neturinčio darbinės patirties Rietavo savivaldybėje gyvenančio jaunimo. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį vyko įvadinis projekto renginys „Įsijunk“, kurio metu projekto dalyviai buvo supažindinami su vyksiančiomis projekto veiklomis ir jų teikiama nauda, suorganizuotas pažintinis renginys „Filmų peržiūros“, kurio metu buvo vykdomos filmų ištraukų peržiūros ir bendros diskusijos aptariant jų aspektus, vyko 20 praktinių užsiėmimų šiomis temomis: „Trumpametražių filmų kūrimas“; „Scenarijų rengimas ir kadruočių piešimas“; „Spalvos ir kompozicija“; „Baimės ir scenarijų rašymas“; „Baimės ir motyvacija“, „Socialiniai tinklai ir motyvacija“, “Vaizdo įrašų redagavimas”, dalyviams organizuotos praktinės filmavimo išvykos po Rietavo savivaldybės lankomiausias vietas. Baigiamojo susitikimo metu vyko projekto veiklų metu užsibrėžtų darbų ir rezultatų aptarimas ir apibendrinimas.  

Projektas “Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia” 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0004 

Projekto vykdytojas Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“ 

Rietavo vietos plėtros strategijos 2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą, 2.1 Uždavinys: Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, 2.1.1 Veiksmas: Didinti  socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę , bei inicijuoti naujų, gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą 

Veiklos skirtos socialinei atskirčiai mažinti, orientuotos į neįgaliųjų įvairių socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, bei inicijuotų naujų gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą. Projekto metu vyko savanorių mokymai. Apmokyti savanoriai pagerino teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir padidino jų įvairovę, padėjo neįgaliesiems viso projekto užimtumo metu. IT žinių ir įgūdžių ugdymas užtikrino kuo pilnesnį socialinį dalyvavimą. Neįgalieji mokinosi kompiuterio pradmenų, susikūrė savo paskyras, mokinosi surasti tinkamos informacijos informacijos sistemoje.Vyko šokių ir muzikavimo terapijos paslaugos organizavimas. Buvo mokinama neįgaliuosius šokio technikos metodų. Kita veikla: buvo vykdoma trijų dienų tęstinė stovykla sodyboje Drobstų kaime. Jo metu vyko įvairūs meninės terapijos užsiėmimai, vyko literatūros popietė, žaidimai, žvakių liejimo technikos mokymai, gaminome lauko vazonus iš cemento ir audinio. Vyko šokio judesio mokymai, bendravimas. 

Projektas “Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189 

Projekto vykdytojas Rietavo socialinių paslaugų centras 

Rietavo vietos plėtros strategijos 2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą, 2.1 Uždavinys: Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, 2.1.2 Veiksmas: Užtikrinti  Efektyvų  gyventojų informavimą apie Rietavo mieste teikiamas socialines ir kitas paslaugas 

Projekto pagrindinis tikslas – pagerinti viešųjų paslaugu prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms Rietavo mieste. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį viename Rietavo socialinių paslaugų centro kabinete buvo įkurtas info centras „Paslauga“. Jame projekto metu dirbo 10 savanorių, kurie baigė 8 val. mokymus „Savanorystės reikšmė socialiniame darbe“. Buvo įsigytos reikalingos priemonės, norint komunikuoti su gyventojais, vesti apvalaus stalo diskusijas ir konferenciją; suorganizuotos 5-ios apvalaus stalo diskusijos, kuriose dalyvavo 100 asmenų, aptariant Rietavo mieste teikiamas paslaugas, jų sklaidą ir ko Rietavo mieste trūksta; sukurti trys informaciniai filmukai apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas; suorganizuota baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo 50 dalyvių. 

Projektas davė tiesioginę naudą Rietavo savivaldybės gyventojams. Jie susipažino su Rietavo mieste teikiamomis paslaugomis, o Rietavo socialinių paslaugų centras ir toliau viešina paslaugas naudodamas projekto metu įsigytas priemones. 

Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0001 

Projekto vykdytojas Rietavo trečiojo amžiaus universitetas 

Rietavo vietos plėtros strategijos 2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą, 2.2 Uždavinys: Skatinti kūryba ir inovacijų diegimu paremtą partnerystę tarp vietos bendruomenės, VNO, biudžetinių įstaigų, verslo, mokslo, kultūros įstaigų siekiant didinti socialinę integraciją, 2.2.1 Veiksmas: Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją, kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones 

Rietavo trečio amžiaus universitetas pakvietė Rietavo senjorus dalyvauti projekte “Senjorai modernioje visuomenėje”. Projektas padėjo senjorams būti sveikais, aktyviais bei atskleisti savo kūrybinį potencialą. Projekto, trukusio 20 mėnesių, metu  vykusiose tapybos ant šilko ir drobės, keramikos, vėlimo kūrybinėse dirbtuvėse senjorai įgijo naujų įgūdžių – niekada netapiusiems tapyba tapo hobiu, moterys nusivelia sau ir savo bičiuliams papuošalų. Dviejų dienų senjorų vasaros stovykloje, vykusioje pagal formulę “Mokymai+Sportas+Kūryba”,  dalyviai klausėsi paskaitų, dirbo su kineziterapijos specialistais  bei pagamino gobeleną iš augalų. Taip pat projekto metu senjorai turėjo net 22 mankštos užsiėmimus baseine, keliavo ir pažino Lietuvą. Projekto veiklose dalyvavo 67 senjorai, projektą vykdyti padėjo 8 senjorai savanoriai. Projektas “Senjorai modernioje visuomenėje” taip suaktyvino senjorus, kad Rietavo trečio amžiaus universitetas parengė ir įgyvendino tęstinį projektą “Senjorų socialinė integracija”.