Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Rietavo MVVG vietos plėtros strategijos projektų apžvalga, 3 dalis

Baigdami apžvalginę kelionę po Rietavo vietos plėtros strategijos projektus, pristatome dar šešis Rietavo miesto vietos plėtros strategijos projektus. Bet svarbiausia, siūlome jums nepraleisti progos ir dalyvauti naujojo laikotarpio vietos plėtros strategijos rengime, o vėliau ir įgyvendinime. Kaip tai galima padaryti? Visų pirma su savo klausimais ir idėjomis kreiptis į Rietavo miesto vietos veiklos grupę, o taip pat į projektų vykdytojus – 12 Rietavo organizacijų, kurios ne tik įgijo patirties bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų vykdyme, bet ir pasiekė puikių rezultatų, vertingų tiek savo organizacijoms, tiek savo tikslinėms grupėms.  

Projektas “Turizmo paslaugų inkubatorius 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324 

Projekto vykdytojas Rietavo moterų užimtumo centras 

Rietavo vietos plėtros strategijos 1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą, 1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste, 1.1.3. Veiksmas: Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai 

Projekto „Turizmo paslaugų inkubatorius“ pagrindinis tikslas – skatinti naujų turizmo paslaugų atsiradimą Rietavo mieste ir vystyti tiekėjų naujas kompetencijas ir įgūdžius turizmo paslaugų srityje 

Per 2021 metus 6 dalyviai – jauno verslo atstovai buvo konsultacijami kaip dalyvauti parodose. Rezultatas – 2022 metų sausio 27-30 dienomis Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras kartu su Editos Repšienės „Spygliuko siuviniai“, MB „Spalvota mintis“, VšĮ „Žemaitijos keliais“ ir MB „Pagada Trips“ sausio 28–29 dienomis dalyvavo ADVENTUR 2022 tarptautinėje turizmo parodoje, kurioje pristatė savo verslus, idėjas ir supažindino parodos lankytojus su Rietavo savivaldybėje esančiais išskirtiniais turizmo objektais. Dalyviai įgavo praktikos, patirties pristatyti gaminamus produktus ir paslaugas klientams. Rudenį projekto dalyviai dalyvavo ir pristatė savo paslaugas ir gaminius Rietavo Mykolinių Metturgyje. 

Kita projekto veikla – kuriama jauki erdvė jaunam verslui inkubuoti. RMUC patalpose atliekamas remontas, įrengti vidaus elektros tinklai, įrengtas naujas apšvietimas. Prie patalpų remonto dirbo 4 savanoriai, o pagrindinis savanoris Tadas Šilanskas per Mero Padėkos vakarą gruodžio mėnesį gavo apdovanojimą už savanorystę.  

Nuolat vykdomas projekto veiklų viešinimas socialiniais tinklais. 

Su projekto rezultatais galite susipažinti čia: https://vimeo.com/682158757/46269b45d7 

Projektas “Veik Rietave 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005 

Projekto vykdytojas Vietos veiklos grupė Rietavo iniciatyvos 

Rietavo vietos plėtros strategijos 1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą, 1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste, 1.1.4. Veiksmas: Bendradarbiaujant su rajono VVG, plėtoti turizmo paslaugų srityje veikiančių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimo tinklą, siekiant paskatinti turizmo srityje veikiančių verslų steigimą ir plėtrą 

Projektas orientuotas į gyventojų įsitraukimą į turizmo sektorių per tinklo tarp Rietavo miesto ir VVG „Rietavo iniciatyvos“ teritorijoje veikiančių viešojo sektoriaus institucijų, NVO ir verslo subjektų sukūrimą. 

Projektu buvo skatinamas aktyvesnis bendruomenių ir gyventojų, teikiančių paslaugas, gaminančių ir parduodančių produktus ar prekes įsitraukimas, tarpusavio bendradarbiavimas, o taip pat bendradarbiavimas tarp vietos gamintojų, verslo įstaigų, savivaldybės ir bendruomenės, taip sudarant galimybę tokias paslaugas teikiantiems keistis gerąja patirtimi, gauti mokymus, tobulinti ir plėsti savo turistines paslaugas ar prekes, jas reklamuoti žiniasklaidoje, renginiuose ir kt. priemonėmis. 

Projekto įgyvendinimo metu vyko apvalaus stalo diskusijos, vyko mokymai jauno verslo atstovams, buvo nupirktas ir pradėjo veikti maistomatas, kurio pagalba populiarinami vietos produktai. 

Projektas “Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186 

Projekto vykdytojas Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija 

Rietavo vietos plėtros strategijos 1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą, 1.2. Uždavinys: Suteikti Rietavo miesto gyventojams įsidarbinimui reikalingą informaciją bei kompetenciją, 1.2.2 Veiksmas: Įtraukti neaktyvius asmenis (įskaitant jaunus neaktyvius asmenis) į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą 

Projektu buvo skatinamas gyventojų užimtumas, sudarant sąlygas dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių kompetencijų, darbo patirties ir verslumo įgūdžių, siekiant geresnės gyventojų padėties darbo rinkoje. Tikslinė projekto grupė – darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs. Ugdymo įstaigų ir ne pelno siekiančių organizacijų bendradarbiavimas, mokymai ir ekonomiškai neaktyvaus jaunimo įtraukimas sudaro palankias sąlygas savanorystės plėtojimui ir jaunimo užimtumo didinimui, aktyvumo skatinimui, visuomeniškumo bei pilietiškumo ugdymui. Prie to prisidėjo projekto veiklos: „Savanorystės diena“, „Savanorių mentorių sąskrydis“, „Savanorystės pagrindų mokymai jauniems ekonomiškai neaktyviems asmenims“, „Savanoriška veikla nepelno siekiančiose organizacijose“. Projekto metu įrengta savanorystės erdvė – lauko klasė tapo savanorių susitikimų, refleksijų apie savanorišką praktiką ir organizacijų informacijos sklaidos vieta apie pageidaujamas savanoriškas veiklas projekto įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus. Kompetentingų savanorių-mentorių konsultacijos motyvavo jaunuolius savanoriškai veiklai ir ugdė karjeros planavimą. Į neformalų švietimą buvo įtraukti 35 asmenys. Atlikdami savanoriškas praktikas pas socialinius partnerius, Rietavo organizacijose, jie, tuo pačiu, įgijo profesinių įgūdžių. Jaunuolių socialinė ir darbinė patirtis didina jų įsidarbinimo galimybes. 

Projektas “Senjorų socialinė integracija 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167 

Projekto vykdytojas Rietavo trečiojo amžiaus  universitetas 

Rietavo vietos plėtros strategijos 2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą, 2.1 Uždavinys: Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, 2.1.1 Veiksmas: Didinti  socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę , bei inicijuoti naujų, gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą 

Projekto įgyvendinimo metu TAU klausytojai įgijo naujų žinių ir patirčių. Nors dėl pandemijos  ir neramūs buvo 2021 metai, tačiau atskirais laikotarpiais būrėmės į aktyvų bendruomenės gyvenimą ir sėkmingai pravedėme projekte numatytas veiklas. Per 2021 metų laikotarpį sėkmingai pravesti socialiniai ir psichologiniai mokymai, kuriuos vedė Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros vedėja, socialinių  mokslų daktarė, gydytoja psichiatrė doc. dr. Jūratė Sučylaitė ir metafizikos mokslų daktaras, Lietuvos menų ir mokslo asociacijos „Vydūno šviesa“ prezidentas Vilimantas Zablockis.  

Metų eigoje pravesti tris kūrybinių dirbtuvių užsiėmimai:. „Aromaterapijos panaudojimo galimybes buityje ir gerinant sveikatą“, kuriuos vedė edukatorė Laura Preikšaitienė ir du tapybos ant drobės užsiėmimus vedė meno mokyklos mokytoja Stanislava Šarkauskaitė. Užsiėmimų metu moterys sužinojo apie naujas technikas ir pasigamino gražių darbelių. 

 Vasarą prie Lopaičių piliakalnio esančioje „Pilies malūno“ kavinėje surengta apvalaus stalo diskusija „Vaistažolės ir vaistas, ir maistas“, kur pasidalinome patirtimi renkant ir naudojant vaistažoles. Gruodžio mėnesį įvyko apvalaus stalo  diskusija tema „Išsaugokime etnokultūrą ir papročius ateinančioms kartoms“. Renginio moderatorės Alvyra Andrijauskienė ir Genovaitė Česnauskienė trumpai pristatė pagrindines metų šventes ir papročius, o susirinkę senjorai dalinosi savo pasakojimais ir prisiminimais. Pasakojimus paįvairino rietaviškių sukurtos eilės skaitomos ne tik literatūriškai, bet ir žemaitiškai. 

Projektinėje veikloje Rietavo TAU klausytojai dalyvauja labai noriai ir džiaugiasi galimybe save realizuoti, sustiprinti bendrystę ir sužinoti naujų dalykų 

Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0006 

Projekto vykdytojas Asociacija “Motulės delnuos” 

Rietavo vietos plėtros strategijos 2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą, 2.2 Uždavinys: Skatinti kūryba ir inovacijų diegimu paremtą partnerystę tarp vietos bendruomenės, VNO, biudžetinių įstaigų, verslo, mokslo, kultūros įstaigų siekiant didinti socialinę integraciją, 2.2.1 Veiksmas: Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją, kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones 

Draugija, turėdama neįkainojamą potencialą – savo narių daugiavaikių mamų praktinius gebėjimus ir patirtį, o taip pat motyvaciją pasidalinti su kitais savo sukauptomis žiniomis ir patirtimi, įgyvendino projektą, kuriuo buvo siekiama suteikti sąlygas daugiavaikėms mamoms atskleisti savo kūrybinį potencialą, realizuoti save ir vystyti ryšius tarp kartų, įtraukiant ir perduodant patirtį jaunoms mamoms, o taip pat vystyti ryšius su plačiąja Rietavo miesto bendruomene. Projektu buvo sprendžiamas daugiavaikių mamų, gyvenančių Rietavo mieste, socialinės atskirties mažinimas ir įtraukimas į kūrybinę veiklą. Projekto metu vyko kūrybinės dirbtuvės – praktinių užsiėmimų metu dalyvės kūrė receptų knygą. Taip pat vyko ssusitikimai su Rietavo įstaigomis, organizacijomis, tuo būdu buvo visuomenė buvo supažindinta su Rietave veikiančia unikalia organizacija. 

Projektas „Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0001 

Projekto vykdytojas Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Rietavo viltis” 

Rietavo vietos plėtros strategijos 2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą, 2.2 Uždavinys: Skatinti kūryba ir inovacijų diegimu paremtą partnerystę tarp vietos bendruomenės, VNO, biudžetinių įstaigų, verslo, mokslo, kultūros įstaigų siekiant didinti socialinę integraciją, 2.2.1 Veiksmas: Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją, kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Rietavo viltis”, siekdama didinti intelekto negalią turinčių žmonių savarankiškumą ir taip padėti jų šeimoms integruotis į bendruomenę ir mažinti socialinę atskirtį, inicijavo ir įgyvendino projektą “Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia”. Projekte dalyvavo 25 intelekto negalią turintys asmenys bei jų šeimų nariai, projektą vykdyti padėjo 5 savanoriai. Projekto metu vyko fizioterapijos, pažintiniai, kūrybiniai užsiėmimai. Visgi įsimintiniausia buvo “Kūrybiškumo ir užimtumo terapijos stovykla prie Baltijos jūros. Kokybiškas aplinkos pakeitimas labai svarbus sutrikusio intelekto negalią turintiems žmonėms, o ypač jų šeimų nariams, dažniausiai jų mamoms. Todėl 3 dienų stovykla Šventojoje su įdomiais kūrybiniais, sveikatinimo užsiėmimais buvo ypač gerai įvertinta dalyvių.