Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Įgyvendinamas projektas “Rietavo miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0006

Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Rietavo miesto plėtros strategijos 2016 – 2022 m. įgyvendinimui. Numatomos projekto veiklos: Mokymų būsimiems pareiškėjams bei projektų vykdytojams organizavimas; Mokymų miesto vietos veiklos grupės valdymo organų nariams organizavimas; Strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir vietos plėtros projektų atrankos kriterijų parengimas; Vietos plėtros projektų vertinimas ir atranka; Strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas; Vietos bendruomenės informavimas. Siekiamas rezultatas – sėkmingai įgyvendinta Rietavo miesto plėtros strategija 2016 – 2022 m. 

Projekto vykdytojas – Rietavo miesto vietos veiklos grupė. 

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. balandžio mėn. 5 d. 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo agentūros lėšų. 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.